הערכה (ציונים)

הערכה (ציונים)

הערכה בבית ספר ולדורף

תהליכי הערכה נכונים אינם מנותקים מהתהליך החינוכי אותו הם אמורים להעריך. תהליכי הערכה מנותקים, אוביקטיביים כביכול, אינם חלק מהתהליך הלימודי אליו שואף בית ספר ולדורף. כמו כל מרכיב אחר בהווייה החינוכית, גם תהליכי ההערכה בחינוך ולדורף נובעים מתפיסת העולם השלמה של חינוך זה וקשורים ליתר מרכיביו.

הגישה ההתפתחותית: גישה זו הינה ליבו של בית ספר ולדורף. הרעיון שהילד עובר במהלך ילדותו התפתחות, ושהתפתחות זו ניתנת למעקב, לימוד והבנה, עובר כחוט השני בהווייה החינוכית של בית הספר. כל שאלות החינוך הגדולות כגון: מתודות הלימוד, אווירת הלימוד, הקשר והיחס לילד, החופש בחינוך וכו', מוצאות את תשובתן מתוך ההבנה של התפתחות הילד באופן אישי וקבוצתי.

תהליכי ההערכה מקבלים גם הם את משמעותם מהבנתם של שלבי התפתחותו של הילד. תהליכי ההערכה מותאמים לגיל הילד, להתפתחותו האישית ולבשלותו במישורים השונים של הווייתו. תהליכי ההערכה עצמם עוברים אף הם התפתחות במהלך צמיחת הילד. הם משתנים ומקבלים צורה חדשה בכל כיתה ובכל גיל. כלי הערכה מסוים עשוי להיות נכון וטוב לכיתות הנמוכות אך יאבד כל משמעות בכיתות הגבוהות, ולהפך. בבית הספר ייעשה ניסיון להתאים את כלי ההערכה לכיתה מסוימת, לקבוצת ילדים מסוימת וכן לילד עצמו. כך מדובר על תהליכים וכלי הערכה דינמיים, גמישים ובעלי טבע של התאמה אישית, כלי הערכה שעוברים בעצמם התפתחות במהלך צמיחתו של הילד וגדילתו.

הגישה הרב-תחומית: בית ספר ולדורף מנסה להתייחס לתלמידיו בצורה השלמה והרחבה ביותר. בגישה חינוכית זו רואים את יישות הילד כשלמות הכוללת בתוכה צדדים רבים ושונים. גוונים רבים אלה, איכויות שונות אלה, כולם חשובים ובעלי משמעות לילד ולאדם. בחינוך ולדורף מעודדים גוון זה או אחר, מפתחים בצורה מכוונת איכות זו או אחרת לאור ההבנה של התפתחות הילד על שלביה השונים. בכל מקרה, כל איכות של האדם השלם הינה בעלת משמעות ועל החינוך להתייחס אליה, לעודדה ולכוונה.

מובן שלאור גישה רב-תחומית ושלמה זו יש לתהליכי ההערכה מובן שונה לגמרי מן המקובל. אלה אינם אמורים לתת תמונה אך ורק אודות יכולתו של התלמיד להפנים מידע ולעבדו כראוי. לתהליכי ההערכה בבית הספר מושא רחב וגמיש. הם מנסים לתת תמונה, לבחון וללוות מישורים רבים, לעיתים אישיים, עמוקים ושונים מן המקובל.

מישורים אלו יכולים להיות, לדוגמא, יכולות חברתיות, יכולת וכישרון בתחומי אמנות שונים, יכולת בתחומי עבודת היד בסדנאות המלאכה, יצירה חופשית בתחום זה או אחר, צדדיו המוסריים של הילד וביטויים בחברה, יוזמה וכוח פעולה בתחומים מסוימים ועוד.
לאור גישה זו נבנו בחינוך ולדורף על מסגרותיו השונות כלי הערכה רבים ומתודות שונות של הערכה. חלק מכלי הערכה אלו יוצגו להלן. יש להדגיש שאין זה מרוחו של חינוך ולדורף לעצב כלים ומתודות אשר יהיו נכונים תמיד, בכל מצב וזמן. לפי מהותו של חינוך זה אמור המורה  להתאים את דרכי עבודתו ומתודות הלימוד שלו לתלמידים שאיתם הוא עובד ברגע מסוים. כל מה שמובא להלן, אם כן, מהווה דוגמא בלבד לרוח הדברים.

דוגמאות לכלי הערכה שונים:

 • דיאלוג מתמיד בין המורה והתלמיד - במסגרת דיאלוג זה נעשה תהליך הערכה מתמיד, אשר תלוי כמובן במידה רבה בגיל התלמיד, באישיות המורה, באישיות התלמיד ועוד. לדיאלוג זה מקום חשוב בתהליכי ההערכה בבית הספר.
 • הערכה בכתב של מחברות התקופה, עבודותיו של התלמיד בתחומי המקצוע השונים ויצירותיו בתחומי האמנות והמלאכה.
 • שיחות בתדירות קבועה בין הורי התלמיד ומחנך הכיתה, ומשלב מסויים, לעיתים, יחד עם התלמיד.
 • עבודות עיוניות כסיכום פרקי לימוד עיקריים (תקופות לימוד), כאשר הדגש הינו גם על הצד העיוני וגם על הצד האמנותי-אסתטי.
 • עבודות סיכום בתחומי הלימוד האמנותיים-מעשיים: ציור, פיסול, דרמה, תנועה ומחול, מוזיקה, שירה, מלאכות היד, סדנאות המלאכה וכו'. הערכה מילולית ובכתב של המורים, ובתיכון - גם של התלמידים עצמם.
 • פרוייקטים משותפים זוכים להערכה הן ביחס לקבוצה כולה והן ליחידים. לדוגמה: הצגה כפרוייקט קבוצתי, עבודה משותפת בתחומי הציור או הפיסול, פרוייקט מוזיקלי כגון אופרה, מחזמר או קונצרט, יצירה משותפת בתחומי הסדנאות ועוד.
 • תעודות סוף שנה - דגש על המימד ההתפתחותי של התלמיד, עם התייחסות רב-תחומית ככל האפשר.
 • שיחות מורים ומחנכים בפורומים שונים:
  • מורי תחום לימודי מסוים
  • מורי כיתה מסוימת
  • מחנכי בית הספר
  • כל מורי בית הספר
  • צוות מורים לענייני הערכה
  בשיחות אלו מנסים להעריך במשותף ולאפיין תלמידים שונים דרך תחומי המקצוע השונים באופן קבוע כחלק מעבודת מורי בית הספר.

בתיכון, בנוסף לכל אלה, קיימת גם הערכה כתובה ומסודרת בסוף כל תקופת לימוד (של שלושה או ארבעה שבועות) בצורת דף הערכה. דף זה כולל הערכת התלמיד את עצמו והערכה של עבודת התלמיד על ידי המורה. הערכת המורה הינה בעלת שני פנים: פן מקצועי, אובייקטיבי של עבודת התלמיד (בדרך כלל כציון על עבודת סיכום או מבחן) ופן אישי ויחסי יותר של עבודתו. כך מקבל התלמיד מדי שלושה או ארבעה שבועות משוב על עבודתו ואופן לימודו.